choi game 2s

download Đáp án đề Sinh học THPT 2023

Đáp án đề Sinh học THPT 2023

 

Download Đáp án đề Sinh học THPT 2023 - Cập nhật đáp án các mã đề thi

Nguyễn Sang  cập nhật: 30/06/2023

Cấu trúc đề thi Sinh học THPT 2023 bao gồm 70% câu hỏi lý thuyết và 30% câu hỏi bài tập với tổng cộng 24 mã đề. Đáp án đề Sinh học THPT 2023 chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo đã được Taimienphi cập nhật đầy đủ trong bài viết.
dap an de sinh hoc thpt 2023

Đáp án 24 mã đề thi môn Sinh học THPT 2023

Cấu trúc đề Sinh học THPT 2023:

- Tổng số câu hỏi: 40 câu.

- Thời giam làm bài: 50 phút

Môn thi Sinh học THPT 2023 bắt đầu lúc 09h35'ngày29/6/2023, kxwhjy.com sẽ cập nhật đề thi Sinh học THPT quốc gia 2023 cùng với đáp án chi tiết sau 30 phút, kể từ khi bài thi kết thúc.

 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2023

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

 

  Mã đề: 201 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 201ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.A82.C83.D84.A85.D86.A87.B88.D89.D90.D
91.D92.C93.C94.A95.A96.C97.C98.D99.A100.C
101.C102.C103.A104.A105.A106.D107.A108.B109.B110.B
111.D112.A113.D114.D115.A116.C117.A118.D119.C120.C

 

  Mã đề: 202 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 202ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.A82.A83.B84.C85.B86.D87.D88.C89.D90.B
91.D92.C93.B94.B95.D96.A97.B98.C99.C100.C
101.D102.B103.A104.D105.C106.A107.A108.C109.A110.A
111.D112.B113.D114.C115.A116.C117.C118.D119.B120.A

 

  Mã đề: 203 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 203ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.A82.B83.D84.C85.B86.A87.D88.C89.D90.A
91.C92.C93.C94.A95.D96.D97.C98.B99.B100.D
101.B102.B103.C104.D105.B106.B107.C108.B109.C110.D
111.D112.C113.D114.D115.D116.C117.B118.C119.D120.B

 

  Mã đề: 204 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 204ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.C82.D83.B84.B85.D86.B87.D88.A89.A90.C
91.B92.D93.C94.C95.B96.C97.A98.D99.C100.C
101.B102.A103.A104.D105.A106.C107.A108.A109.A110.B
111.B112.A113.C114.D115.B116.C117.C118.A119.D120.B

 

  Mã đề: 205 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 205ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.C82.A83.D84.B85.B86.A87.D88.B89.C90.B
91.B92.C93.A94.B95.D96.C97.A98.D99.A100.B
101.B102.A103.D104.A105.B106.C107.D108.C109.C110.B
111.D112.D113.C114.C115.C116.D117.C118.B119.D120.D

 

  Mã đề: 206 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 206ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.D82.D83.A84.B85.C86.C87.A88.C89.A90.A
91.D92.D93.C94.D95.A96.D97.A98.B99.C100.D
101.C102.C103.D104.A105.C106.B107.C108.A109.B110.B
111.A112.A113.B114.B115.D116.117.C118.B119.B120.D

 

  Mã đề: 207 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 207ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.
91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.
101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.
111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.

 

  Mã đề: 208 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 208ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.
91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.
101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.
111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.

 

  Mã đề: 209 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 209ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.D82.A83.B84.A85.B86.A87.C88.A89.B90.D
91.B92.C93.C94.D95.D96.C97.C98.C99.D100.C
101.B102.D103.B104.B105.B106.D107.B108.C109.B110.B
111.D112.D113.A114.A115.D116.C117.D118.B119.C120.A

 

  Mã đề: 210 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 210ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.A82.B83.B84.C85.A86.D87.A88.B89.B90.B
91.A92.B93.A94.C95.B96.C97.C98.A99.B100.A
101.C102.B103.C104.B105.A106.D107.B108.A109.B110.A
111.C112.B113.114.C115.116.B117.B118.119.120.C

 

  Mã đề: 211 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 211ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.
91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.
101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.
111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.

 

  Mã đề: 212 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 212ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.
91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.
101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.
111.C112.C113.A114.C115.C116.C117.118.B119.A120.C

 

  Mã đề: 213 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 213ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.
91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.
101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.
111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.

 

  Mã đề: 214 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 214ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.A82.C83.A84.C85.D86.C87.A88.B89.A90.B
91.B92.C93.D94.B95.D96.D97.C98.D99.B100.C
101.D102.B103.C104.B105.C106.A107.A108.C109.A110.B
111.C112.D113.A114.D115.B116.C117.B118.A119.A120.D

 

  Mã đề: 215 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 215ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.
91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.
101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.
111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.

 

  Mã đề: 216 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 216ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.D82.A83.A84.D85.B86.A87.B88.C89.D90.B
91.B92.B93.A94.A95.B96.D97.B98.B99.B100.B
101.B102.A103.B104.D105.C106.D107.D108.C109.D110.B
111.D112.C113.A114.D115.C116.C117.D118.A119.A120.C

 

  Mã đề: 217 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 217ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.C82.B83.A84.D85.C86.B87.D88.B89.B90.B
91.B92.D93.D94.B95.A96.A97.A98.C99.A100.C
101.A102.D103.B104.C105.A106.C107.B108.C109.D110.D
111.D112.C113.B114.A115.C116.B117.A118.C119.A120.D

 

  Mã đề: 218 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 218ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.
91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.
101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.
111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.

 

  Mã đề: 219 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 219ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.A82.D83.C84.A85.D86.B87.A88.A89.A90.C
91.B92.A93.B94.C95.D96.D97.D98.B99.A100.B
101.D102.C103.B104.B105.A106.C107.A108.D109.D110.D
111.B112.C113.C114.D115.B116.C117.C118.D119.C120.B

 

  Mã đề: 220 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 220ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.
91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.
101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.
111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.

 

  Mã đề: 221 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 221ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.C82.A83.B84.D85.B86.C87.B88.A89.D90.B
91.C92.D93.A94.B95.C96.C97.D98.D99.C100.D
101.B102.D103.D104.A105.C106.B107.B108.D109.A110.B
111.B112.D113.D114.115.A116.117.C118.A119.A120.

 

  Mã đề: 222 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 222ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.D82.A83.D84.D85.C86.A87.A88.C89.D90.B
91.A92.B93.C94.D95.B96.C97.C98.B99.D100.C
101.A102.B103.B104.B105.D106.B107.C108.C109.A110.D
111.D112.C113.B114.B115.D116.A117.B118.B119.B120.C

 

  Mã đề: 223 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 223ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.
91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.
101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.
111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.

 

  Mã đề: 224 - Đáp án đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

MÃ ĐỀ: 224ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 (Tham khảo)
81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.
91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.
101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.
111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.

 

 

Bài thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên (KHTN) gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học. Ngoài đáp án đề Sinh học THPT 2023, Taimienphi đã cập nhật đầy đủ đáp án đề Vật lý, đáp án đề Hóa học THPT 2023 và nhiều đề thi khác. Các em có thể bấm tra cứu nhanh để ước tính điểm tốt nghiệp THPT của mình nhé.


Liên kết tải về - [100kb]
Các phiên bản khác  Bài viết liên quan

   Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Đáp án đề Sinh học THPT 2023 được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat đáp án đề sinh học thpt 2023 là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

  Các phiên bảnHướng dẫn

     Tải về

  Đáp án đề Sinh học THPT 2023


  Phần mềm Liên quan & Tương tự
   Bấm vào file dưới
   Để cài phần mềm


   choi game 2s Sơ đồ trang web